Almaplast

Algemene voorwaarden


1- Algemene bepalingen
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de contractuele relaties tussen de opdrachtgever/koper en de N.V. ALMAPLAST (hierna Almaplast), uitsluitend beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. De opdracht-gever/koper erkent ervan kennis te hebben genomen en uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van zijn eigen algemene voorwaarden.
Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet door Almaplast uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Deze afwijkingen zullen worden aangeduid als de bijzondere verkoopsvoorwaarden die slechts gelden voor het betreffende aanbod of orderbevestiging.
Bij onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden, treedt daarvoor een regeling in de plaats die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven volledig van kracht.
Het niet uitoefenen door Almaplast van één van de rechten, of een gedeelte hiervan, bepaald in onderhavige voor-waarden, kan nooit worden beschouwd als een afstand om dergelijk recht of een gedeelte ervan uit te oefenen.
2 - Offertes en prijsopgaven
Al de offertes en prijsopgaven van Almaplast zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever/koper verstrekte gegevens, tekeningen, enz. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders door Almaplast is vermeld.
Gegevens in drukwerken verstrekt door Almaplast kunnen zonder voorafgaand bericht door Almaplast worden gewijzigd. Zij binden Almaplast niet. Eventuele onjuistheden op offertes, opdrachtbevestigingen, facturen, enz. te wijten aan materiële vergissingen en/of dwaling kunnen te allen tijde door Almaplast worden rechtgezet.
Bij een samengesteld aanbod of orderbevestiging bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte ervan tegen het proportioneel gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3 - Totstandkoming van de overeenkomst
Almaplast is slechts gebonden door haar uitdrukkelijk schriftelijk akkoord met een van de opdrachtgever/koper uitgaand aanbod en/of orderbevestiging.
Het feit dat aan Almaplast goederen ter nabewerking afgegeven worden, geldt als aanbod en/of orderbevestiging, ook als deze goederen niet vergezeld zijn van een bestelbon of van een afleveringsnota. Indien de ter nabewerking afgegeven goederen vergezeld zijn van een bestelbon of een afleveringsnota, zal deze door Almaplast worden ondertekend onder voorbehoud van aantal en kwaliteit van de ter nabewerking afgegeven goederen.
Elk aanbod en/of orderbevestiging vanwege de opdrachtgever/ koper waarbij goederen ter nabewerking worden overhandigd zonder uitdrukkelijk voorbehoud om een proef te leveren, bindt de opdrachtgever/koper onherroepelijk. Ingeval de opdrachtgever/ koper zijn order om welke reden dan ook ontbindt, is hiervoor het uitdrukkelijk akkoord van Almaplast vereist. In voorkomend geval zal Almaplast gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding van 20% op de in het order vermelde prijs, onverminderd haar recht op bijkomende schade-vergoeding bij een aanzienlijker schade.
Indien de aan Almaplast gegeven opdracht op verzoek van de opdrachtgever/koper wordt gewijzigd, of indien, onafhankelijk van elke door de opdrachtgever/koper aan-gebrachte wijziging, de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid van een opdracht minder bedraagt dan de aanvankelijk voorziene hoeveelheid, is Almaplast gerechtigd haar prijzen aan te passen aan de op dat tijdstip geldende tarieven, dan wel de overeenkomst te ontbinden door eenvoudige mede-deling aan de opdrachtgever/koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding. Almaplast zal evenwel in voormelde gevallen het recht hebben op een volledige vergoeding lastens de opdrachtgever/koper voor de kostprijs en/of uitgaven betreffende materialen, hulp-stoffen en/of onderdelen die met het oog op de uitvoering van de opdracht werden aangekocht en/of op een andere wijze door derden ter beschikking werden gesteld.
Indien tussen het tijdstip van het aanbod en/of de order-bevestiging, enerzijds, en de datum van de levering, anderzijds, aanzienlijke kostenstijgingen plaatsvinden veroorzaakt door wisselkoersschommelingen, stijgingen van de loonkosten, prijsstijgingen van grondstoffen of andere omstandigheden, die Almaplast redelijkerwijze niet kon voorzien op het tijdstip van het aanbod en/of de order-bevestiging, die Almaplast niet kon ontwijken en waarvoor Almaplast de gevolgen niet kan verhelpen alhoewel zij al het nodige daarvoor heeft gedaan, dan is Almaplast gerechtigd deze kostenstijgingen aan de opdrachtgever/koper door te rekenen.
Elke persoon of onderneming die een bestelling plaatst met het verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Almaplast zich met voormelde wijze van facturatie zou akkoord verklaard hebben.
Bestellingen die werden gedaan door personen die algemeen bekend zijn als handelend in naam van en voor rekening van een onderneming of een derde persoon, zullen steeds aan laatstgenoemde aangerekend worden. Deze onderneming of derde persoon zal gehouden zijn tot de betaling, tenzij zij Almaplast voorafgaandelijk en schriftelijk hebben verwittigd dat bedoelde persoon niet meer voor hun rekening mag bestellen.
4 - Rechten inzake nabewerkingsopdracht
De opdrachtgever/koper die een nabewerkingsopdracht geeft, wordt verondersteld titularis te zijn van de rechten, noodzakelijk om dergelijke opdracht te plaatsen. Hij is samen met zijn lastgevers aansprakelijk tegenover de gebeurlijke aanspraken van derden en zal desgevallend Almaplast op eerste verzoek vrijwaren.
5 - Leveringstermijn - Overdracht van risico - Transport
Elke vermelde leverings- en uitvoeringstermijn geldt ten informatieve titel. Een laattijdige levering of uitvoering kan in geen geval een verzoek tot schadevergoeding van de opdrachtgever/koper rechtvaardigen. Deze kan evenwel de overeenkomst verbreken in geval van niet-levering en/of uitvoering binnen de dertig (30) dagen na de datum van ontvangst door Almaplast van een aangetekende ingebrekestelling.
Tenzij onder uitdrukkelijk schriftelijk beding van andere plaats van levering in de bijzondere verkoopsvoorwaarden, vindt de levering plaats in de gebouwen van Almaplast en
op de datum dat de opdrachtgever/koper door Almaplast in kennis wordt gesteld dat de goederen hier te zijner beschikking staan. Dit is tevens het tijdstip waarop het risico van de goederen overgaat op de opdrachtgever/koper. Bij de ondertekening van de zendnota, hetzij door de opdracht-gever/koper, hetzij door de vervoerder, zal de opdracht-gever/koper vermoed worden het op de zendnota vermelde aantal stuks en/of goederen ontvangen te hebben.
Het vervoer of de verzending van de goederen geschiedt altijd voor risico en op kosten van de opdrachtgever/koper. In geval Almaplast het vervoer of de verzending dient te organiseren, zal deze als aangestelde van de opdracht-gever/koper worden beschouwd. In alle geval zal elke aansprakelijkheid inzake vervoer of verzending voor Almaplast vervallen indien de opdrachtgever/koper terzake niet heeft gereageerd binnen een termijn van drie werkdagen na aankomst van de geleverde goederen.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op verschillende goederen kan de levering voor het geheel of voor een gedeelte plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de opdrachtgever/koper gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.
6 - Verpakking
Tenzij anders is bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden de goederen verpakt volgens de richtlijnen van de opdrachtgever/koper en op diens risico ; de kosten van de verpakking zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke vergoeding, die hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk met de prijs aan de opdrachtgever/koper wordt aangerekend.
7 - Overmacht
Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Almaplast opgeschort. In dat geval is Almaplast enkel verplicht te leveren, dan wel haar ver-plichtingen uit te voeren zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.
Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Almaplast zich bij het uitvoeren van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaard en/of onevenredig kostbaar wordt dat de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van Almaplast kan worden verlangd. Worden daarom als overmacht beschouwd, zonder dat deze lijst evenwel beperkend is, stakingen, bedrijfs-blokkades, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materiaal, hulpstoffen, onderdelen en/of energie vertraagd of uitblijven van levering door toeleveranciers, transportstoringen, cyberattack, import- en exportbeperkingen.
Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Almaplast als de opdrachtgever/koper gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
8 - Afwijkingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de opdrachtgever/koper in de bijzondere verkoopsvoor-waarden, geschieden alle leveringen met de gebruikelijke sectoriële afwijkingen wat eenvormigheid van de laagdikte en het aantal te leveren stukken betreft. Wat betreft de eenvormigheid van de laagdikte, bedraagt het toegestane afwijkingspercentage ten minste 20% en wat betreft het aantal te leveren stukken ten minste 5%.
Beoordeling van het zichtbare aspect van het lakwerk gebeurt steeds volgens de keuringsprocedure met referentie “QC001 – Almaplast Standaard Goed-Afkeurcriteria voor zowel Natlak als Poedercoating”, tenzij door de opdrachtgever/koper bij bestelling een andere keuringsprocedure schriftelijk werd opgegeven.
9 - Klachten
Een klacht aangaande een factuur dient binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld aan Almaplast.
Zichtbare gebreken waarover door de opdrachtgever/koper op het ogenblik van de levering geen opmerkingen werden geformuleerd zijn onontvankelijk en worden niet in behandeling genomen.
Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan, en uiterlijk zes (6) maanden na de levering, door de opdrachtgever/koper schriftelijk bij aangetekend schrijven ter kennis van Almaplast worden gebracht. Voormelde termijn van zes (6) maanden vangt aan op de datum waarop de goederen door Almaplast worden geleverd overeenkomstig artikel 5, lid 2. Alle klachten ingediend buiten de in onderhavig artikel vermelde termijnen zijn van rechtswege onontvankelijk.
10 - Garanties - Aansprakelijkheid
Almaplast waarborgt de opdrachtgever/koper de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde opdrachten en/of verkochte goederen. In geval van gebrekkige uitvoering en/of levering zal Almaplast slechts gehouden zijn tot de uitvoering van de noodzakelijke verbetering of tot de herlevering van de goederen. Andere of verdere aan-spraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interesten wegens benadeling van de bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij de opdrachtgever/koper of derde veroorzaakt, worden uitgesloten.
Ingeval werktuigen en/of gereedschappen door de opdrachtgever/ koper worden ter beschikking gesteld, is Almaplast niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van voormelde werktuigen en/of gereedschappen.
Voormelde werktuigen en/of gereedschappen zullen de bedrijfsinrichting van Almaplast nooit verlaten zonder de uitdrukkelijke toestemming van Almaplast en zullen door de opdrachtgever/koper niet kunnen worden opgevorderd vóór de beëindiging van de uit te voeren opdracht.
De waarborg is niet van toepassing wanneer de vervangingen het gevolg zijn van normale slijtage, nalatigheid, gebrek aan onderhoud, foutief gebruik, dan wel van incidenten veroorzaakt door toeval, overmacht of derden, of indien de opdrachtgever/koper wijzigingen, herstellingen of onoordeelkundige behandelingen aan de goederen heeft uitgevoerd op eigen initiatief en zonder het voorafgaande akkoord van Almaplast.
De opdrachtgever/koper is verplicht Almaplast te vrijwaren en schadeloos te stellen inzake door derden ingestelde vorderingen die het direct gevolg zijn van de tussen partijen geldende overeenkomst, doch waar Almaplast tegenover de opdrachtgever/ koper niet aansprakelijk is.
11 - Eigendomsvoorbehoud
De door Almaplast geleverde goederen blijven haar eigendom tot de volledige en effectieve betaling van alle door de opdrachtgever/koper verschuldigde bedragen, met dien verstande dat de opdrachtgever/koper aansprakelijk is en het risico voor de geleverde goederen draagt vanaf het moment dat deze te zijner beschikking staan. Zolang Almaplast de eigendom van de verkochte goederen heeft voorbehouden, kan de opdrachtgever/ koper niet beschikken over de goederen, noch bij wijze van verkoop, inpandgeving of op enige andere wijze. De opdracht-gever/koper is verplicht Almaplast onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot de aan Almaplast nog in eigendom toebehorende goederen. De opdrachtgever/koper is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud
zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Almaplast te bewaren. In geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of indien de opdrachtgever/koper termijn en uitstel vraagt aan één of meerdere van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aanvraagt, indien er op het geheel of een deel van zijn goederen beslag wordt gelegd, zal Almaplast de overeenkomst van rechtswege kunnen ontbinden en de door haar geleverde goederen terug in haar bezit kunnen nemen zoals beschreven in artikel 14.
Onverminderd de overeengekomen betalingsvoorwaarden, heeft Almaplast het recht om, op ieder ogenblik, hetzij vooraleer tot de levering van de goederen over te gaan, hetzij tijdens de levering van de goederen, de opdrachtgever/koper te verzoeken een onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opeisbare bankgarantie te stellen met het oog op de zekerstelling van zijn betalingsverplichtingen. Zolang voormelde bankgarantie niet is gesteld tot voldoening van Almaplast, is Almaplast gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten.
12 - Materialen van de opdrachtgever/koper
De plans, ontwerpen, tekeningen en al de goederen die de opdrachtgever/koper toebehoren en die in de gebouwen van Almaplast worden ondergebracht, blijven er op risico van de opdrachtgever/koper die Almaplast uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid van welke aard ook ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de goederen of leveringen die bestemd zijn voor de opdrachtgever/ koper. Hoewel Almaplast zich als een goed huisvader zal gedragen bij de bewaring van voormelde materialen, ontlast zij zich uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van en/of de schade aan de toevertrouwde materialen.
De bewaringskosten betreffende voormelde materialen worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever/koper vanaf de door Almaplast meegedeelde datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum zullen deze materialen als waarborg en pand voor eventueel verschuldigde sommen mogen worden ingehouden.
13 - Betaling
Tenzij in de bijzondere verkoopsvoorwaarden anders is gesteld, zijn de facturen van Almaplast betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. De betaling dient te geschieden op de maatschappelijke zetel van Almaplast te Kontich, hetzij bij wijze van contante betaling, hetzij door overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Almaplast behoudt zich in alle omstandigheden en zonder enige beperking het recht voor om voor elke factuur op het tijdstip van de levering contante betaling te verzoeken. De opdrachtgever/koper is niet gerechtigd zich te beroepen op enige inhouding, vermindering, dan wel schuldvergelijking.
De betalingsverplichting van de opdrachtgever/koper overeenkomstig onderhavig artikel wordt onder geen enkele omstandigheid opgeschort door het indienen van een klacht betreffende de geleverde goederen.
Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt vanaf de vervaldag verhoogd met een conventionele interest van
1,5% per maand op het verschuldigde bedrag. Elke laattijdige betaling zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van schadevergoeding, aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 EURO.
Indien de opdrachtgever/koper met enige betaling jegens Almaplast in gebreke is, heeft deze laatste het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of
deze te ontbinden in toepassing van artikel 14. Eveneens zullen in dergelijk geval alle nog onbetaalde facturen van de
opdrachtgever/koper onmiddellijk van rechtswege eisbaar worden. Indien de opdrachtgever/koper een order annuleert of opschort, zal Almaplast het recht hebben om de reeds uitgevoerde werken (lonen, grondstoffen, onderaanne-mingen, enz.) onmiddellijk te factureren, onverminderd de forfaitaire schadevergoeding voorzien door artikel 3. De datum van inschrijving in het uitgaande facturenboek zal gelden als datum van verzending.
14 - Uitdrukkelijk ontbindend beding
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Almaplast in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting, of indien de opdrachtgever/koper een uitstel vraagt aan één of andere van zijn schuldeisers, een gerechtelijk of buiten-gerechtelijk akkoord aanvraagt, indien er op het geheel of een deel van zijn goederen beslag wordt gelegd ten verzoeke van een schuldeiser, gerechtigd, naar haar goeddunken, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door loutere verzending van een per post aangetekend schrijven.
De opdrachtgever/koper verbindt zich ertoe de goederen aan Almaplast terug te geven binnen de vierentwintig (24) uur. In geval van niet-teruggave binnen deze termijn zal
Almaplast, op welke plaats het ook weze, de goederen mogen terug nemen zonder enige gerechtelijke formaliteit of tussenkomst.
15 - Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank
De contractuele relaties tussen de opdrachtgever/koper en Almaplast zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
De rechtbanken van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen. Nochtans kan Almaplast ook rechtsvorderingen aanhangig maken in de woonplaats van de opdrachtgever/koper.

 

versie 19/12/2023

Adres

Industriezone “Blauwesteen” 
Singel 6-8 
BE-2550 KONTICH 

Contact

Telefoon
+32 3 450 83 00
Fax
+32 3 457 93 83